Rūjiena.lv

2020.gada 17.decembrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2020-12-18

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par saistošo noteikumu “Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada budžetu”” apstiprināšanu
 • Par atbrīvojumu līdzfinansējuma maksai par izglītības programmu apguvi Rūjienas mākslas skolā
 • Par nomas maksas samazinājuma piemērošanu SIA “Artavs”
 • Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai
 • Par pamatlīdzekļu uzņemšanu pašvaldības bilancē
 • Par izmaiņām Rūjienas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
 • Par deklarēto dzīvesvietu
 • Par nekustamā īpašuma Mednieku iela 12, Rūjiena, Rūjienas novads nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu
 • Par nekustamā īpašuma Dārza iela 17, Rūjiena, Rūjienas novads nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu
 • Par zemes gabala (zemes starpgabala) Valdemāra iela 34A, Rūjienā, Rūjienas novadā izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 • Par zemes gabala (zemes starpgabala) Mūrnieku iela 5A, Rūjienā, Rūjienas novadā izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu, robežu pārkārtošanai un sadalīšanai, zemes vienībām Rīgas iela 65B un Rīgas iela 65C, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Baltmuižas”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā
 • Grozījumi Rūjienas novada domes 2019. gada 19. septembra lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Liepas”” /prot. Nr.11,7§/
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Muči”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā
 • Par nekustamā īpašuma „Vecmangas”, Ipiķu pagastā, Rūjienas novadā, sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
 • Par nekustamā īpašuma „Zaķīši”, Ipiķu pagastā, Rūjienas novadā izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Bērnu dārzs – Skola”, Vilpulkā, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, rakstiskas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Jaunbāri” Jeru pagastā, Rūjienas novadā, zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Aramzeme pie Gaidām” Jeru pagastā, Rūjienas novadā, zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Laņģi” Ipiķu pagastā, Rūjienas novadā, zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
 • Par nekustamā īpašuma “Bērnu dārzs - Skola”, Vilpulka, Vilpulkas pag., Rūjienas nov. un “Jeru skola”, Endzele, Jeru pag., Rūjienas nov., lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu, dzēšana
 • Par atbalstu pirmsskolas izglītības obligātās 5/6 gadīgo un speciālo izglītības programmu apmācības bērniem