Rūjiena.lv

2021.gada 21.janvārī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2021-01-22

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikumā
 • Par Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
 • Par saistošo noteikumu Nr. 1/2021 Grozījumi Rūjienas novada domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.24/2014 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Rūjienas novadā” apstiprināšanu
 • Par saistošo noteikumu Nr. 2/2021 Grozījumi Rūjienas novada domes 2017.gada 16.novembra saistošajos noteikumos Nr.13/2017 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Rūjienas novadā” apstiprināšanu
 • Par projektu konkursa „Rūjienas vēsturiskā centra un pašvaldības aizsargājamo kultūrvēsturiski nozīmīgo objektu ēku fasāžu un jumtu atjaunošana 2020” projektu apstiprināšanu
 • Par jaunveidojamā Valmieras novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038.gadam un Attīstības programmas 2022.-2028.gadamizstrādes uzsākšanu
 • Par Rūjienas mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu
 • Par nekustamā īpašuma “Paipusi”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā, nodošanu atsavināšanai
 • Par nekustamā īpašuma “Meždibeni”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā, nodošanu atsavināšanai
 • Par nekustamā īpašuma “Jaunandriņi”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, nodošanu atsavināšanai
 • Par nekustamā īpašuma “Jaunsarmas”, Ipiķu pagastā, Rūjienas novadā, nodošanu atsavināšanai
 • Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9656 003 0228, nodošanu atsavināšanai
 • Par nekustamā īpašuma Ķiršu iela 3, Rūjienā, Rūjienas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 • Par nekustamā īpašuma Ābeļu iela 47, Rūjienā, Rūjienas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 • Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9656 003 0203 nomu
 • Par zemes vienības daļas nomu, no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 001 0049