Rūjiena.lv

2021.gada 4.februārī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2021-02-05

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

  • Par pedagogu darba algas likmes noteikšanas kārtību, valsts budžeta dotācijas un pašvaldības finansējuma sadalījumu Rūjienas novada sporta skolas pedagogu darba samaksai
  • Par pedagogu darba algas likmes noteikšanas kārtību, valsts budžeta dotācijas un pašvaldības finansējuma sadalījumu Rūjienas mūzikas skolas un Rūjienas mākslas skolas pedagogu darba samaksai
  • Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtības noteikšanu Rūjienas vidusskolas pedagogu darba samaksai
  • Par pedagogu darba algas likmes noteikšanas kārtību, valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma sadales kārtības noteikšanu RPII „Vārpiņa” pedagogu darba samaksai
  • Par valsts piešķirtās mērķdotācijas no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam Rūjienas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtības noteikšanu
  • Par līdzfinansējuma piešķiršanu
  • Par saistošo noteikumu Nr. 3/2021 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2021.gada budžetu” apstiprināšanu