Rūjiena.lv

2021.gada 18.februārī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2021-02-19

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par Rūjienas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējošās daļas apstiprināšanu
 • Par grozījumiem Rūjienas novada domes 03.12.2020. lēmumā (protokols Nr.19, 1§) „Par izmaiņām deleģēšanas līgumā ar PSIA “Rūjienas siltums” un dalības apstiprināšanu programmā „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”
 • Par Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
 • Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas vidusskolā un RPII “Vārpiņa” pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2021.gadā
 • Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas novada sporta skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2021.gadā
 • Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas mūzikas skolā un Rūjienas mākslas skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2021.gadā
 • Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu
 • Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu SIA “Artavs”
 • Par Rūjienas novada jauniešu projekta konkursa nolikuma apstiprināšanu
 • Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” izsludināšanu
 • Par grozījumiem Rūjienas novada pašvaldības Attīstības nodaļas nolikumā
 • Par 918.vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas noteikšanu
 • Par publiskās un privātās partnerības iespēju izmantošanu Rūjienas novada ielu apgaismojuma sistēmas modernizēšanā
 • Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu 3 gadiem
 • Par nekustamā īpašuma Kronvalda iela 32, Rūjienā, Rūjienas novadā atsavināšanas procesa uzsākšanu
 • Par Rūjienas novada domes 2020.gada 19.novembra lēmuma atcelšanu
 • Par dzīvokļa īpašuma “Gaismas” – 12, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā atsavināšanu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes lēmuma /prot. Nr.11, 10§/ atcelšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Jaunalejas” Jeru pagastā, Rūjienas novadā, nodošanu atsavināšanai
 • Par nekustamā īpašuma “Arakstes muiža”, Arakstē, Lodes pagastā, Rūjienas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Lāčplēša iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, sastāvā esošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9615 004 0301 un 9615 004 0302
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Lielsautiņi”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Baltmuižas”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Muči”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā
 • Par nekustamā īpašuma „Lejas Dīriķi”, Vilpulkā, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, sadalīšanu
 • Par projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi 2021”