Rūjiena.lv

2021.gada 25.martā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2021-03-26

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par PSIA "Rūjienas siltums" gada pārskatu
 • Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu
 • Par saistošo noteikumu “Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2021.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.3/2021 “Par Rūjienas novada pašvaldības 2021.gada budžetu”” apstiprināšanu
 • Par grozījumiem Rūjienas novada domes 04.02.2021. lēmumā (protokols Nr.2, 6§) „Par līdzfinansējuma piešķiršanu“
 • Par līdzfinansējuma daļas piešķiršanu
 • Par izmaiņām Saistošajos noteikumos Nr. 12/2019 “Par ielu tirdzniecību, ielu tirdzniecību organizēšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Rūjienas novada administratīvajā teritorijā”
 • Par Rūjienas novada pašvaldības informatīvā izdevuma nolikuma apstiprināšanu
 • Par Rūjienas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu
 • Par ilgtermiņa aizņēmumu prioritārā investīciju projekta “Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” teritorijas labiekārtošanas darbu 4.kārtas un 5.kārtas” īstenošanai
 • Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības finansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai Eiropas Savienības fonda projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā” īstenošanai
 • Par nomas maksas samazinājuma piemērošanu SIA “Artavs”
 • Par Rūjienas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu
 • Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu 2021.gadam pārcelšanu
 • Par atbrīvošanu no nomas maksas
 • Par nedzīvojamās telpas Nr.2 iznomāšanu un izsoles Noteikumu apstiprināšanu Pentes ielā 2, Rūjienā
 • Par nedzīvojamās telpas Nr.4 iznomāšanu un izsoles Noteikumu apstiprināšanu Pentes ielā 2, Rūjienā
 • Par nedzīvojamās telpas Nr.8 iznomāšanu un izsoles Noteikumu apstiprināšanu Pentes ielā 2, Rūjienā
 • Par nedzīvojamās telpas Nr.9 iznomāšanu un izsoles Noteikumu apstiprināšanu Pentes ielā 2, Rūjienā
 • Par nedzīvojamās telpas Nr.12 iznomāšanu un izsoles Noteikumu apstiprināšanu Pentes ielā 2, Rūjienā
 • Par nedzīvojamās telpas Nr.13 iznomāšanu un izsoles Noteikumu apstiprināšanu Pentes ielā 2, Rūjienā
 • Par nedzīvojamās telpas Nr.8 iznomāšanu un izsoles Noteikumu apstiprināšanu Skolas ielā 6, Rūjienā
 • Par nedzīvojamo telpu Nr.9. un 10. iznomāšanu un izsoles Noteikumu apstiprināšanu Skolas ielā 6, Rūjienā
 • Par nekustamā īpašuma Valdemāra iela 34A, Rūjienā, Rūjienas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 • Par nekustamā īpašuma Mūrnieku iela 5A, Rūjienā, Rūjienas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 • Par zemes vienību Ķiršu ielā 3, Rūjienā, Rūjienas novadā un Ķiršu ielā 5, Rūjienā, Rūjienas novadā apvienošanu un adreses likvidēšanu
 • Par iespēju piešķirt zemes vienību Ganību ielā 6, Rūjienā, Rūjienas novadā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo būvniecībai
 • Par nekustamā īpašuma „Zaķīši”, Ipiķu pagastā, Rūjienas novadā izsoles atzīšanu par nenotikušu