Rūjiena.lv

2021.gada 22.aprīlī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2021-04-23

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemesgabalu piekritību Rūjienas novada pašvaldībai
 • Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kronvalda iela 32, Rūjiena, Rūjienas novadā, izsoles organizēšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Aizkalni” Jeru pagastā, Rūjienas novadā, zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Jaunbāri” Jeru pagastā, Rūjienas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0386 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Jaunbāri” Jeru pagastā, Rūjienas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0387 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Jaunbāri” Jeru pagastā, Rūjienas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0385 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Vidusbāri” Jeru pagastā, Rūjienas novadā, zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Priedkalnītes” Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, nodošanu atsavināšanai
 • Par nekustamā īpašuma „Meždibeni”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Anemones” sadalīšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Arakste” sadalīšanu
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lielsautiņi”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Vairogi”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Ručakas”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Purmaļi”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā
 • Par bērnu un jauniešu īslaicīgu nodarbināšanu 2021.gada vasaras brīvlaikā
 • Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
 • Par finansējuma piešķiršanu “Sporta klubs Rūjiena”
 • Par finansējuma piešķiršanu Jaunatnes Tehniskā sporta centram “Eriņi”.
 • Par saistošo noteikumu Nr. 5/2021 „Par sociālajiem dzīvokļiem Rūjienas novadā” apstiprināšanu.
 • Par nomas maksas samazinājuma piemērošanu SIA “Artavs”.
 • Par atbrīvojumu līdzfinansējuma maksai par izglītības programmu apguvi Rūjienas mūzikas skolā
 • Par Rūjienas Vēstneša numuru un Rūjienas Vēstnešu digitālos failu iegādi
 • Par nedzīvojamās telpas Nr.8, Pentes ielā 2, Rūjienā, rakstiskas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu.
 • Par nedzīvojamās telpas Nr.9, Pentes ielā 2, Rūjienā, rakstiskas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu.
 • Par nedzīvojamās telpas Nr.8, Skolas ielā 6, Rūjienā, rakstiskas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu
 • Par nedzīvojamo telpu Nr.9. un 10., Skolas ielā 6, Rūjienā, rakstiskas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un līguma noslēgšanu
 • Par brīvpusdienu nodrošināšanu trūcīgu un daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē citu novadu vispārizglītojošās izglītības iestādes.