Rūjiena.lv

2021.gada 17.jūnijā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2021-06-18

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu SIA “Artavs”
 • Par saistošo noteikumu “Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2021.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.3/2021 “Par Rūjienas novada pašvaldības 2021.gada budžetu”” apstiprināšanu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem
 • Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības komisiju sastāvos
 • Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu
 • Par PSIA “Rūjienas Siltums” struktūru, amatu un atalgojuma saraksta apstiprināšanu
 • Par projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi 2021” projektu apstiprināšanu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada publisko pārskatu
 • Par pašvaldības kustamās mantas – 10 (desmit) transportlīdzekļu pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 • Par zemes nomu Mākoņu ielā 1, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Marijas ielā 18, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Valmieras iela 11 un Valmieras iela 12, Rūjienā
 • Par nekustamā īpašuma „Baltiņi” Jeru pagastā, Rūjienas novadā, zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Straumēni” Jeru pagastā, Rūjienas novadā, zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Krēsliņi” Ipiķu pagastā, Rūjienas novadā, zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Aramzeme pie Druvām” Jeru pagastā, Rūjienas novadā, zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Jaunstirnas” Jeru pagastā, Rūjienas novadā, zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Upmaļi 2” Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Galakunturi” Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Bezdelīgas” Ipiķu pagastā, Rūjienas novadā, zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
 • Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai