Rūjiena.lv

“PuMPuRS” Jaunatnes iniciatīvu konkursa rezultāti Rūjienas novada pašvaldībā

2020-05-19


2020.gada 17. februārī Rūjienas novada pašvaldība izziņoja atklātu projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”.

Konkursa noteiktajā termiņā – līdz 24.aprīlim tika saņemti 4 projektu pieteikumi.

Esam pagodināti paziņot, ka Rūjienas novada pašvaldībai tika dota iespēja apstiprināt 3 projektus.

Apstiprinātie projekti ir “DrKT biedrība” projekts “Radio balss”, Jauniešu organizācijas “Ligzda” projekts “Pieredzē un sadarbībā ir spēks” un biedrības “Sporta klubs Rūjiena” projekts “Sporta gars”.

Katram projektam finansējums ir 4600EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas sociālais fonds.

To īstenošana, saskaņā ar pasākumu plānu, tiks uzsākta tiklīdz to pieļaus situācija valstī, ņemot vērā ārkārtas stāvokli. Šobrīd Izglītības kvalitātes valsts dienests prognozē, ka projektus varēs uzsākt šīs vasaras otrajā pusē, ja tas būs iespējams. Šobrīd projektus plānots īstenot no 2020. gada augusta līdz 2021. gada augustam.

Konkurss tiek organizēts Izglītības kvalitātes dienesta administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros, saskaņā ar Ministru Kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumiem nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumu” īstenošanas noteikumiem” un Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra domes lēmumu nr. 2,33 “Par atklāta projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu”.

Konkurss tiek organizētas, lai sasniegtu abus ESF 8.3.4.0/16/I/001 projektā noteiktos mērķus:
  • 1) palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • 2) iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešus aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Informāciju sagatavoja
Daina Roze
[email protected]
Rūjienas novada pašvaldība
projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” koordinatore Rūjienas novadā
2020. gada 18.maijs