Rūjiena.lv

“PuMPuRS” Jaunatnes iniciatīvu konkursa rezultāti Rūjienas novada pašvaldībā

2021-05-10

>

2021.gada 1. martā Rūjienas novada pašvaldība izziņoja atklātu projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”.

Konkursa noteiktajā termiņā – līdz 12.aprīlim tika saņemti 2 projektu pieteikumi.

Esam pagodināti paziņot, ka Rūjienas novada pašvaldībai tika dota iespēja apstiprināt 1 projektu.

Apstiprinātais projekts ir Biedrības “Ezerkrasts AZ” projekts “Līdzsvars”.

Projektam finansējums ir 4600EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas sociālais fonds.

Konkurss tiek organizēts Izglītības kvalitātes dienesta administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros, saskaņā ar Ministru Kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumiem nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumu” īstenošanas noteikumiem” un Rūjienas novada pašvaldības 2021.gada 18.februāra domes lēmumu nr. 3,10 “Par atklāta projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu”.

Konkurss tiek organizētas, lai sasniegtu abus ESF 8.3.4.0/16/I/001 projektā noteiktos mērķus:

 • 1. palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
 • 2. iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešus aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.
 • Informāciju sagatavoja
  Daina Roze
  [email protected]
  Rūjienas novada pašvaldība
  projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” koordinatore Rūjienas novadā
  2021. gada 8.maijs