Rūjiena.lv

Bāriņtiesas pakalpojumi

 

Pagastos un tajās pilsētās, kurās nav zvērināta notāra, kā arī novados, bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus. Bāriņtiesu likuma 4. panta otrā daļa noteic, ka bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 61. pantu bāriņtiesas savā darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:

 • apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro.
 • apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 • apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus;
 • apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem;
 • apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kas attiecas uz konkrēto personu;
 • pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai , ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • sagatavo dokumentu projektus.

Apliecinājumu izdarīšana un palīdzības sniegšana lietu kārtošanā

Apliecinājumu izdarīšana un palīdzības sniegšana mantojuma lietu kārtošanā ir bāriņtiesu ekskluzīvā tiesība, kas paredzēta, lai vienkāršotu pašvaldības iedzīvotājiem juridisko lietu kārtošanu, jo pašvaldībām ir jārūpējas par saviem iedzīvotājiem.

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam, līdz ar to neviena persona vai institūcija nav tiesīga apgalvot pretējo un nepieņemt bāriņtiesā apliecinātu dokumentu, ja vien bāriņtiesas apliecinājums nav veikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Veicot apliecinājumus un sniedzot palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, bāriņtiesām jāatceras, ka tās šīs funkcijas var veikt tikai savas darbības teritorijas iedzīvotājiem un tikai savas teritorijas robežās (izņemot darījumu apliecināšanu, kuru apliecināšanas gadījumā drīkst arī apliecināt otras puses gribu, kā arī apliecināt tāda dokumenta kopijas, noraksta vai izraksta pareizību, kas attiecas uz konkrēto personu).

Turklāt apliecinājumiem ārpus bāriņtiesas darbības teritorijas nav juridiska spēka. Tādējādi apliecinājumi ir veicami tikai konkrētās bāriņtiesas darbības teritorijā un tikai konkrētās bāriņtiesas iedzīvotājiem, tas nozīmē, ka tiem iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas teritorijā.

Bāriņtiesas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarotā persona (bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis) ir tiesīgs veikt apliecinājumus ārpus savām telpām (dzīvesvietā vai citā vietā) tikai tādā gadījumā, ja tam ir sevišķi svarīgi iemesli, piemēram, personas slimība, invaliditāte vai citi svarīgi iemesli, kuru dēļ persona nav spējīga ierasties bāriņtiesā klātienē.

Visi apliecinājumi ir veicami bāriņtiesai noteiktajā darba laikā. Turklāt apliecinājums ir izdarāms dienā, kad tiek iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un ir samaksāta valsts nodeva.

Svarīgi pieminēt, ka bāriņtiesa nav tiesīga apliecināt laulību līgumus, jo saskaņā ar Civillikuma 115. pantu laulību līgums tiek taisīts notariālā kārtībā, un uztura līgumus, jo šajā gadījumā nav iespējams noteikt darījuma summu.

Neskatoties uz to, ka bāriņtiesa ir pašvaldības izveidota iestāde un ka pašvaldība finansē bāriņtiesu, kā arī ieceļ un atceļ bāriņtiesas priekšsēdētāju no amata, ne pašvaldība, ne arī kāda cita institūcija vai persona nav tiesīga iejaukties bāriņtiesu darbībā, jo pēc savas būtības bāriņtiesa savā darbībā ir neatkarīga un patstāvīga iestāde.

Izcenojumi/valsts nodevas

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 79. panta pirmo daļu bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

 • par darījuma akta projekta sagatavošanu – 11,38 euro;
 • par darījuma apliecināšanu – 7,11 euro;
 • par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu – 18,50 euro;
 • par testamenta pieņemšanu glabāšanā – 34,15 euro;
 • par pilnvaras sagatavošanu – 4,27 euro;
 • par pilnvaras apliecināšanu – 2,85 euro;
 • par paraksta apliecināšanu – 2,85 euro;
 • par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – 1,42 euro (par katru lappusi);
 • par noraksta vai izraksta sastādīšanu – 1,42 euro (par katru lappusi);
 • par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu – 0,43 euro (par katru lappusi);
 • par paziņojuma izsniegšanu – 4,27 euro;
 • par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – 4,27 euro;
 • par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu – 7,11 euro;
 • par ( katra) paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 4,27, euro;
 • par mantojuma saraksta sastādīšanu – 48,38 euro;
 • par cita veida dokumentu sastādīšanu – 4,27 euro (par katru lappusi).

Personas, kuras vēršas bāriņtiesā, lai veiktu kādu no augstākminētajiem pakalpojumiem, uzrāda pasi un nepieciešamos dokumentus.