Rūjiena.lv

Rūjienas multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs aicina darbā jaunatnes darbinieku (profesijas kods 242257)

2020-06-11

Pretendentiem izvirzītās prasības

 • Vispārējā vidējā vai 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība. 
 • Vēlme uzlabot  jauniešu dzīves kvalitāti Rūjienas novadā.
 • Vēlama pieredze darbā ar jauniešiem un neformālajā izglītībā.
 • Teicamas prasmes darbam ar datoru, sociāliem tīkliem un citu biroja tehniku.
 • Labas angļu valodas prasmes.
 • Auto vadīšanas prasmes (B kat.)

Galvenie amata pienākumi

 • Veikt darbu ar jauniešiem Rūjienas jauniešu centrā.
 • Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus jaunatnes intelektuālajai un radošajai attīstībai. 
 • Motivēt jauniešus lietderīgi izmantot brīvo laiku - piedalīties sabiedriskās dzīves aktivitātēs, iesaistīties dažādos projektos un pasākumos.
 • Organizēt jauniešu vecumam atbilstošus informatīvus un izglītojošus pasākumus, lai veidotu jauniešu izpratni par darba dzīvi, karjeras izvēli un neformālo izglītību. 
 • Veicināt pozitīvu jauniešu savstarpējās saskarsmes un uzvedības kultūras veidošanos.
 • Sadarboties ar Rūjienas novada pašvaldības iestādēm, organizācijām
 • Sniegt atbalstu un motivēt Rūjienas jauniešu domi
 • Pavadīt jauniešus starptautiskās jauniešu apmaiņās Erasmus+ programmas ietvaros un vietējās apmācībās.
 • Veicināt jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā un veikt stundu uzskaiti, sadarboties ar organizācijām un iestādēm.

Informācija par vakanci: 1 amata vieta, 40 stundas nedēļā, darba līgums uz noteiktu laiku, algas likme par pilnu slodzi –  711 EUR pirms nodokļu nomaksas. Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums 01.09.2020.

Darba laiks: darba dienās no 10.00-19.00, pusdienlaiks 12:00-13:00

CV un motivācijas vēstule: Lūdzam iesniegt personīgi Rūjienas novada pašvaldībā, klientu apkalpošanas centrā (1.stāvā, darbadienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums 12.00-13.00, Raiņa ielā 3, Rūjienā) vai nosūtīt pa pastu vai e-pastu [email protected] (ar norādi «Jaunatnes darbinieks») līdz 2020. gada 30.jūnijam.

 

 

 

Personas datu apstrādes nolūks: Pretendentu uzskaite pašvaldības vakanto darbu vietu aizpildīšanai

Pārzinis: Rūjienas novada pašvaldība. Adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240, reģistrācijas Nr. 90009115162, Tālr. 64263149, epasts: [email protected]

Datu aizsardzības speciālists: Viktorija Gulbe, tālr. +371 25913701, epasts: [email protected]

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un b) apakšpunkts.

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija

Personas datu kategorijas: Pretendenti.

Personas datu glabāšanas ilgums: 2 (divi) gadi.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.