Rūjiena.lv

Rūjienas pilsētas speciālā pirmskolas izglītības iestādē "Vārpiņa aicina darbā (uz noteiktu laiku) pirmsskolas izglītības skolotāju (profesijas kods 2342 01)

2020-07-03

Darbs 0.5 slodze.

Darba attiecību uzsākšana ( 2020.gada 3.augusts).

 

Prasības pretendentam: Pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija, vai šo kvalifikāciju apgūstošs students.

 

Darba pienākumi- Plānot un organizēt pedagoģisko procesu atbilstoši pirmsskolas mācību programmas un iestādes mērķiem un uzdevumiem. Veikt darba pienākumus atbilstoši amata aprakstam.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 15.07.2020. uz iestādes e-pastu [email protected] ,jautājumu gadījumā zvanīt uz tālruni 26429411

Personas datu apstrādes nolūks: Pretendentu uzskaite pašvaldības vakanto darbu vietu aizpildīšanai

Pārzinis: Rūjienas novada pašvaldība. Adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240, reģistrācijas Nr. 90009115162, Tālr. 64263149, epasts: [email protected]

Datu aizsardzības speciālists: Viktorija Gulbe, tālr. +371 25913701, epasts: [email protected]

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un b) apakšpunkts.

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija

Personas datu kategorijas: Pretendenti.

Personas datu glabāšanas ilgums: 2 (divi) gadi.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.