Rūjiena.lv

Sociālās aprūpes centrs “Lode” aicina darbā sociālo aprūpētāju (profesijas kods 3412 01)

2020-10-07

Pretendentiem izvirzītās prasības

  • 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un sociālā aprūpētāja kvalifikācija;
  • Vēlama pieredze darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem

 

Galvenie amata pienākumi

  • Noteikt klienta sociālās aprūpes veidus, sociālo aprūpes līmeni, pašaprūpes spēju līmeni, sākotnējās funkcionālās spējas;
  • Kopā ar klientu noteikt sociālās aprūpes mērķus, respektējot klientu intereses un vajadzības;
  • Regulāri sekot līdzi klienta pašaprūpes spēju dinamikai un pilnveidot sociālo aprūpes plānu atbilstoši klientu vajadzībām;
  • Veikt sociālās aprūpes procesa dokumentēšanu atbilstoši īstenotajām darbībām.

 

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendentam jāiesniedz Veselības pārbaudes karte, par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

 

Informācija par vakanci

·  1 amata vieta, 40 stundas nedēļā, darba līgums uz nenoteiktu laiku, algas likme par pilnu slodzi –  602 EUR pirms nodokļu nomaksas.

 

CV  ar norādi “Sociālais aprūpētājs” līdz 2020.gada 15.oktobrim lūdzam sūtīt:

uz e-pastu [email protected]

 

Personas datu apstrādes nolūks: Pretendentu uzskaite pašvaldības vakanto darbu vietu aizpildīšanai

Pārzinis: Rūjienas novada pašvaldība. Adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240, reģistrācijas Nr. 90009115162, Tālr. 64263149, epasts: [email protected]

Datu aizsardzības speciālists: Viktorija Gulbe, tālr. +371 25913701, epasts: [email protected]

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un b) apakšpunkts.

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija

Personas datu kategorijas: Pretendenti.

Personas datu glabāšanas ilgums: 2 (divi) gadi.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.