Rūjiena.lv

Pakalpojumi

Rūjienas novada dzimtsarakstu nodaļa

 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inta Ferdere

tālrunis 64263149, e-pasts: [email protected]

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Ilze Bokta
tālrunis 64263706, e-pasts: [email protected] rujiena.lv 

Rūjienas novada Dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa ielā 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240

Apmeklētāju pieņemšanas laiks nodaļā:

 • Pirmdiena: 9.00.-12.00 X 13.00-18.00
 • Otrdiena: 9.00.-12.00 X 13.00-17.00
 • Trešdiena: 9.00-12.00 X 13.00-17.00
 • Ceturtdiena: 9.00-12.00 X 13.00-17.00
 • Piektdiena: 9.00-12.00 X 13.00- 16.00
Normatīvie akti, kas reglamentā dzimtsarakstu nodaļas darbību:

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības. http://likumi.lv/doc.php?id=90223

LR Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums http://likumi.lv/doc.php?id=253442

LR Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums http://likumi.lv/doc.php?id=191209

03.09.2013. MK noteikumi Nr.761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” http://likumi.lv/doc.php?id=259879

24.09.2013. MK noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” http://likumi.lv/doc.php?id=260214

Rūjienas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums / apstiprināts 01.03.2013. /prot. Nr.4, 6§, 9.p./Rūjienas novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi

laulību reģistrācija

dzimšanas faktu reģistrācija

paternitātes atzīšanas, paternitātes noteikšanas, paternitātes faktu konstatēšanas reģistrācija un anulēšana

miršanas faktu reģistrācija

civilstāvokļa reģistru glabāšana, ierakstu aktualizēšana - papildināšana, labošana, anulēšana, atjaunošana

civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu - apliecību, kopiju, izziņu izsniegšana

vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietu sagatavošana


Dzimšanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma nosaukums:

Dzimšanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts:

Par bērna piedzimšanu paziņo jebkurai LR dzimtsarakstu iestādei mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas. Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir bērna tēvam vai mātei. Bērna tēvs un māte var likumā noteiktā kārtībā pilnvarot citu personu paziņot par bērna piedzimšanu.

 

Nepieciešamie dokumenti:

 • Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina faktu par bērna piedzimšanu.
 • Pieteicēju personas apliecinošs dokuments ( pase vai ID karte).
 • Laulības apliecība.

 

Normatīvie akti:

 

Pakalpojumu maksa:

Bezmaksas.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Klātienē reģistrēt bērna dzimšanas faktu var jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no bērna piedzimšanas vai vecāku deklarētās dzīvesvietas.

Ja bērna vecāku savstarpējā laulība nav reģistrēta, bet bērna dzimšanas dokumentos vecāki vēlas ierakstīt ziņas par tēvu, piesakot bērna dzimšanu, abi vecāki klātienē, Dzimtsarakstu nodaļā aizpilda un paraksta paternitātes atzīšanas iesnieguma veidlapu.

Bērna mātes, bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru.


Laulības reģistrēšana

Pakalpojuma nosaukums:

Laulības reģistrācija.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma saņemšanu:

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Iesnieguma veidlapa ir jāaizpilda Dzimtsarakstu nodaļā, personīgi klāt esot līgavai un līgavainim, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte)

Ja laulībā stājas atkārtoti, jāuzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

bijušā laulātā miršanas apliecību;

dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;

likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;

izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistrā vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.

Ja persona, kura vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.

Ja viena no pusēm, kura vēlas stāties laulībā ir ārvalstnieks, jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli. Dokumentam jābūt legalizētam un tulkotam valsts valodā, tulkojums notariāli jāapstiprina; ja laulībā stājas atkārtoti – dokuments par iepriekšējās laulības pārtraukšanu.

Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga 6 mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

 

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātienē.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Laulības reģistrācijas laiks ir ne mazāks par mēnesi, bet ne ilgāks par sešiem mēnešiem no iesnieguma pieņemšanas dienas.

 

Maksas pakalpojumi:

Valsts nodeva par laulības reģistrāciju – EUR 14.

Maksas pakalpojumi par laulības svinīgu reģistrāciju pēc izvēles saskaņā ar Rūjienas novada pašvaldības 2014.gada 18.septembra domes sēdes lēmumu  (prot. Nr.9, 30§) "Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Rūjienas novada Dzimtsarakstu nodaļā".

Maksājumu var veikt skaidrā naudā Rūjienas novada Dzimtsarakstu nodaļā.

 


Miršanas fakta reģistrācija

 

Pakalpojuma nosaukums:

Miršanas fakta reģistrācija

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Par miršanas faktu paziņo jebkurai Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļai ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Pienākums paziņot par miršanas faktu ir laulātajam, citam ģimenes loceklim vai citai personai, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu.

 

Nepieciešamie dokumenti:

Miršanas faktu reģistrē, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

 • ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni;
 • tiesas spriedumu par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu;
 • reabilitācijas iestāžu paziņojumu par represētās personas nāvi.

Normatīvie akti:

Pakalpojuma maksa:

Bezmaksas.

 

Paternitātes atzīšana vai dzimšanas reģistra ieraksta papildināšana, pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu

Pakalpojuma nosaukums:

Paternitātes atzīšana vai dzimšanas reģistra ieraksta papildināšana, pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Atzīstot paternitāti, vecāki dzimtsarakstu nodaļā iesniedz kopēju paternitātes atzīšanas iesniegumu. Paternitāti atzīst arī tad, ja, paziņojot par bērna dzimšanas faktu, bērna māte, bērna mātes vīrs vai bērna mātes bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs dzimtsarakstu nodaļā personiski iesniedz kopīgu iesniegumu.

 

Nepieciešamie dokumenti:

 • Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments ( pase vai ID karte)
 • laulības apliecība, ja vecāki laulību noslēguši pēc bērna dzimšanas – jāuzrāda oriģināls;
 • bērna dzimšanas apliecība - jāiesniedz oriģināls;
 • paternitātes atzīšanas iesniegums jāaizpilda dzimtsarakstu nodaļā;
 • likumīgā spēkā esošā tiesas sprieduma noraksts - jāiesniedz oriģināls.

 

Iesnieguma veidlapa:

Iesniegums (jāaizpilda dzimtsarakstu nodaļā)

 

Normatīvie akti:

 

Pakalpojumu maksa:

Bezmaksas.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Tikai klātienē – dzimtsarakstu nodaļā, kur glabājas bērna dzimšanas reģistrs, vecāki aizpilda paternitātes atzīšanas iesniegumu vai iesniedz tiesas spriedumu, uzrāda pases un, ja ir noslēgta savstarpēja laulība – laulības apliecību. Ja bērns sasniedzis 12 gadu vecumu, nepieciešama viņa rakstveida piekrišana.

Uz iesnieguma vai tiesas sprieduma pamata dzimtsarakstu nodaļa izdara papildinājumus dzimšanas reģistrā un izsniedz jauna satura bērna dzimšanas apliecību.


Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Pakalpojuma nosaukums:

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Pakalpojuma īss apraksts:

Vārdu, uzvārdu ( vārdu un uzvārdu) var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirta bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu.

Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām.

 

Nepieciešamie dokumenti:

 • Pieteicēja personas apliecinošs dokuments ( pase vai ID karte)
 • Iesniegumu iesniedz personīgi uz speciālas veidlapas
 • Iesniegumam pievieno likumā noteiktos dokumentus

 

Normatīvie akti:

 

Pakalpojuma maksa:

Valsts nodeva- EUR 71.14; maksājumu var veikt skaidrā naudā Rūjienas novada Dzimtsarakstu nodaļā.

 


Atkārtotu apliecību izsniegšana


Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.

Pēc personas iesnieguma Dzimtsarakstu nodaļa mēneša laikā izsniedz vai nosūta atkārtotu laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību pamatojoties uz laulības, dzimšanas, miršanas reģistriem.

Atkārtotu dzimšanas apliecību izsniedz pilngadīgai personai.

Nepilngadīgas personas atkārtotu dzimšanas apliecību izsniedz vecākiem, aizbildņiem, adoptētājiem.

Nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem var saņemt atkārtotu dzimšanas apliecību, ja viņai ir personu apliecinošs dokuments.

Atkārtotu laulības apliecību izsniedz personām, par kuru laulību izdarīts ieraksts.

Ja laulība ir šķirta izsniedz izziņu vai izrakstu no reģistra.

Atkārtotu miršanas apliecību izsniedz mirušā radiniekiem.

Citām personām ir tiesības pieprasīt un saņemt izziņu (nevis apliecību) par dzimšanas, laulības, miršanas fakta reģistrāciju, ja tā pamato savu tiesisko ieinteresētību.


Atkārtotu dzimšanas, miršanas un laulības apliecību vai izziņu var pieteikt arī izmantojot vienoto valsts un pašvaldību portālu: www.latvija.lv .

Pakalpojuma maksa:

Valsts nodeva- EUR 7,00; maksājumu var veikt skaidrā naudā Rūjienas novada Dzimtsarakstu nodaļā.