Rūjiena.lv

Rūjienas pilsētas kapsētās veikta ikgadējā nekopto kapavietu apzināšana

Rūjienas novada pašvaldības kapavietu apsekošanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija), pamatojoties uz Rūjienas novada domes 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.11/2019 “Rūjienas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) VIII. nodaļas “Nekoptas kapavietas aktēšana” 47.punktu un XI. nodaļas “Noslēguma jautājumi” 61.punktu, reizi gadā apseko nekoptās kapavietas.

Par nekoptām kapavietām (laika posmā no 2016.gada līdz 2019.gadam) Komisija atzinusi - Bērtuļa kapsētā 74 un Skudrītes kapsētā 189 kapavietas, kuru lietotāja vārds, uzvārds un dzīvesvieta nav zināma

Pilna informācija: atvērt jaunā logā

PAKALPOJUMI

Kapsētu uzturēšana un pakalpojumu sniegšana

Kapsētas

Rūjienas novada pašvaldība nodrošina tās īpašumā esošo kapsētu 13,66 ha platībā uzturēšanu, kapsētu pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu.

Skudrītes kapsēta ir atvērtā kapsēta, kurā Rūjienas novada iedzīvotājiem ir iespēja apbedīt mirušo ģimenes kapuvietā vai iegādāties jaunu kapavietu un apbedīt mirušo:
  • ja mirušā pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Rūjienas novada administratīvajā teritorijā;
  • ja mirušā pēdējā dzīvesvieta ir bijusi citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet mirušā laulātā vai radinieka deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā trīs mēnešus pirms mirušā miršanas fakta konstatēšanas ir Rūjienas novada pašvaldības administratīvā teritorija;
  • izņēmuma gadījums – mirušā, kura pēdējā dzīvesvieta ir bijusi citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja ar šo pašvaldību ir noslēgts deleģējuma līgums par autonomās funkcijas pildīšanu – kapsētu apbedīšanas vietu izveidošanu un uzturēšanu.

Bērtuļa un Briedīšu kapsētas ir daļēji slēgtās kapsētas, kurās mirušos apbedī ģimenes kapavietās, bet jaunas kapavietas netiek ierādītas.

Kontaktinformācija

Kapsēta
Apsaimniekotājs
Kapsētas pārzinis
Kontakti
Kapsētas adrese
Skudrītes
Rūjienas novada pašvaldība
Ainārs Bērziņš
26445988
Skudrītes iela 1, Rūjiena
Bērtuļa
Rūjienas novada pašvaldība
Agita Bērziņa
22032640
Miera iela 4, Rūjiena
Briedīšu
Rūjienas novada pašvaldība
Sarmīte Pātaga
26480561
Kapi, Jeru pagasts

Kapsētu pārziņi apmeklētājus pieņem kapu teritorijā darba laikā no plkst.8:00-12:00 un 13:00-16:00, izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas.

Pakalpojumu organizēšana
Vārds Uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Kapu uzturēšana- saimnieciskie darbi
Dairis Lācis
64207819
Iesnieguma par apbedīšanu aizpildīšana, izziņu izsniegšana
Sandra Upīte
64216046
Norēķini
Anete Āre
64216045
Drošība un sabiedriskā kārtība
Vilnis Laurs
64263063
26614477

Atbildīgās personas apmeklētājus pieņem Rūjienas novada domē, Raiņa ielā 3, Rūjienā, Rūjienas novadā, darba laikā no plkst. 8:00-12:00 un 13:00-16:00, izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas.

Apbedīšana lietošanā piešķirtajā ģimenes kapavietā

Veicot apbedīšanu ģimenes kapavietā, lietotājam vai tā pilnvarotajai personai jāiesniedz pašvaldībā (nekustamā īpašuma nodaļā) iesniegums par apbedīšanu (lejupielādēt) un jāpievieno šādi dokumenti:
  • 1. Miršanas apliecība;
  • 2. Kapavietas nomas līgums vai lēmums par kapavietas piešķiršanu lietošanā;
  • 3. Personu apliecinošs dokuments;
  • 4. Kapavietas nomnieka pilnvara pilnvarotai personai;
  • 5. Ja tiek ierakta pīšļu urna ar kremēta cilvēka mirstīgajām atliekām, jāiesniedz pīšļu urnas pavadvēstule.

Par jaunas kapavietas piešķiršanu

Jaunu kapavietu Skudrītes kapsētā ierāda kapsētas pārzinis (uzrādot miršanas apliecību) un sastāda kapavietas ierādīšanas aktu. Pēc tam, kad kapavieta ierādīta un sastādīts akts, dodas uz Rūjienas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļu.

Par kapavietas piešķiršanu lietošanā

Personām, kuras veikušas apbedījumus Rūjienas novada Skudrītes un Bērtuļa kapsētās un kurām kapi nav piešķirti lietošanā, ir tiesības lūgt piešķirt lietošanā kapavietu, ierodoties Rūjienas novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodaļā un iesniedzot datus.
Nepieciešamie dati kapavietas piešķiršanai lietošanā – personas dati, kapuvietas Nr. (var uzzināt pie kapsētas pārziņa kapsētā), informācija par kapavietā apbedītajām personām.

Kapavietu labiekārtošana

Rūjienas novada pašvaldība nesniedz kapavietu kopšanas, pieminekļu uzstādīšanas un kapavietas labiekārtošanas pakalpojumus. Šos pakalpojumus kapavietu lietotāji var veikt paši. Pieminekļa uzstādīšana vai kapavietas labiekārtošanas darbi iepriekš saskaņojami ar attiecīgās kapsētas pārzini.

Apbedījumu, līgumu un lēmumu par kapavietas piešķiršanu lietošanā uzskaite

Apbedījumi tiek fiksēti mirušo reģistrācijas grāmatās un noslēgtie nomas līgumi un lēmumi par kapavietas piešķiršanu lietošanā tiek reģistrēti elektroniskajā datu bāzē.

Pēc pieprasījuma Rūjienas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļa izsniedz izziņas par apbedījumu kapuvietās.

Drošība un sabiedriskā kārtība

Sabiedrisko kārtību un drošību Rūjienas novada pašvaldības kapsētās nodrošina pašvaldības policija – tālrunis uzziņai 64263603 vai 26614477. Nepieciešamības gadījumā zvaniet 110.

PAKALPOJUMU CENRĀDIS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KAPSĒTĀS

1. pielikums Saistošiem Noteikumiem Nr.11/2019
„Rūjienas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”

Nr.p.k.
Pakalpojumu veids
Summa bez PVN (EUR)
1.
Skudrītes kapličas izmantošana bēru ceremonijai
5.88
2.
Bērtuļa kapličas zāles izmantošana bēru ceremonijai
15.54

Dokumenti

Saistošie noteikumi

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11/2019 “Rūjienas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” 2019.gada 17.oktobra sēdes lēmums /prot. Nr.14, 14§/.

Veidlapas

Apbedīšanas pieteikums

Kapu svētki un Svecīšu vakars

Kapu svētki Rūjienas novada Bērtuļa, Skudrītes un Briedīšu kapos notiek katru gadu augusta mēneša pirmajā svētdienā

Svecīšu vakars Rūjienas novada Bērtuļa, Skudrītes un Briedīšu kapos notiek katru gadu oktobra pēdējā sestdienā.

Noderīga informācija - https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/socialie-pakalpojumi/miruso-apbedisana

Informatīvs materiāls "soli pa solim" par mirušu cilvēku apbedīšanu Rūjienas novadā