Rūjiena.lv

Plānošana

Projekta "Rūjienas novada plānošanas dokumentu izstrāde" Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/050 ietvaros izstrādātie dokumenti:

Rūjienas novada attīstības programma 2019 - 2025

Rūjienas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030

Rūjienas novada teritorijas plānojums 2012. - 2024.gadam

Paziņojumi